Certificat energètic

La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge d’estudi. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica.

QUÈ ÉS EL CERTIFICAT ENERGÈTIC?:

És el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i d‘etiqueta d’eficiència energètica. Aquesta qualificació resulta del resultat del càlcul del consum d’energia necessari per satisfer la demanda energètica de l’edifici en condicions normals de funcionament i ocupació.

Classifica els edificis dins d’una escala de set lletres, on la lletra G correspon a l’edifici menys eficient i la lletra A l’edifici més eficient segons el consum d’energia i les emissions de CO2 comparades amb un edifici base de similar tipologia i localització.

El certificat d’eficiència energètica és un document que verifica la conformitat de qualificació d’eficiència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

L’etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts d’edifici.

QUINA UTILITAT TÉ UN CERTIFICAT ENERGÈTIC?

Proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge certificat. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions que l’equip de tècnics pot fer després de presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

 QUAN S’HA DE FER UN CERTIFICAT ENERGÈTIC OBLIGATÒRIAMENT?

a) En els edificis de nova construcció.

b) Els edificis o parts d’edificis existents els quals es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, habitatge o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de titularitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.

c) Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total superior a 500 m2 i que siguin freqüentats habitualment  pel públic i des del 9 de juliol del 2015 quan la seva superfície útil total sigui superior a 250 m2, i des del 31 de desembre del 2015, quan la superfície útil total sigui superior a 250 m2 i estigui en règim d’arrendament.