< tornar a tots els serveis

demana pressupost

el pressupost inclou: inspecció tècnica de l’edifici i honoraris tècnics

ITE’S / INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS

La ITE és la inspecció tècnica d’edificis i neix amb la finalitat d’instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar  el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

A QUI VA DIRIGIDA UNA ITE?
A propietaris/àries d’edificis d’habitatges (propietat vertical)
A la comunitat de propietaris/àries (propietat horitzontal)
No va dirigit a propietaris/tàries d’edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d’edificis declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.
Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d’un habitatge i que:
Superin l’antiguitat establerta al programa d’inspeccions (per exemple els edificis anteriors a 1930 han de disposar de la inspecció abans de 2013).
Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
Determinin els programes o ordenances locals.
Declari l’Administració davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades deficiències o la ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.

QUAN ES CONSIDERA QUE UN EDIFICI ÉS D’ÚS RESIDENCIAL?
Es considera que un edifici és d’ús residencial quan el 70% de la seva superfície útil total, excloent les superfícies de planta baixa i sota rasant no destinades a habitatge, està destinada a habitatge.

ÉS OBLIGATÒRIA?
S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:
Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat.
Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

QUAN S’HA DE PASSAR UNA ITE?
Segons l’antiguitat de l’edifici, el termini màxim per passar la inspecció varia:
Anteriors a 1930: Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950: Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960: Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970: Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971: Fins el 31 de desembre del’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat

ES PODEN SOL·LICITAR AJUTS PEL COST DE LA INSPECCIÓ TÈCNICA?
Els ajuts pel cost de les inspeccions tècniques obligatòries tenen caràcter excepcional i es poden atorgar (per part de les administracions corresponents) quan s’acrediti la insuficiència de mitjans econòmics de les persones que compleixin els requisits de les convocatòries de subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges.

ES PODEN SOL·LICITAR AJUTS PER FER LES OBRES QUE SE’N DERIVEN DE L’INFORME TÈCNIC?
En qualsevol cas, les obres derivades dels informes d’inspecció podran sol.licitar els ajuts corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge.corresponents a les convocatòries de rehabilitació que anualment convoca el Departament de Medi Ambient i Habitatge.