< tornar a tots els serveis

demana pressupost

el pressupost inclou: aixecament planimètric de l’habitatge i honoraris tècnics

AIXECAMENTS PLANIMÈTRICS

Comprèn els treballs necessaris per determinar de manera gràfica i analítica la superfície en projecció horitzontal ocupada per un terreny, solar o edifici, els límits de la qual estiguin perfectament definits. Es lliura la informació en el plànol corresponent a escala.

QUINS TIPUS D’AMIDAMENTS HI HA?
Amidament de terrenys: Comprèn els treballs necessaris per representar en projecció horitzontal un terreny, amb indicació de la seva superfície i la representació dels seus límits.
Amidament de solars: Comprèn els treballs necessaris per representar en projecció horitzontal un solar (terreny apte per construir un edifici, disposició d’accés rodat a través d’un carrer o camí urbanitzat, i de serveis públics de subministrament d ’aigua, clavegueram, energia elèctrica, etc.), amb indicació de la superfície i representació dels límits.
Amidament d’edificis: Comprèn els treballs necessaris, tant en l’edifici (croquis, amidaments, etc.) com en el despatx (càlcul, dibuix, etc.) per poder representar a escala en projecció horitzontal la planta d’un edifici, i determinar-ne la superfície. S’hi poden representar també els alçats, seccions i detalls.
Amidaments d’un habitatge: Comprèn els treballs necessaris, tant a l’habitatge (croquis, amidaments, etc.) com en el despatx (càlcul, dibuix, etc.) per poder representar a escala en projecció horitzontal la planta de l’habitatge, i determinar-ne la superfície. S’hi poden representar també els alçats, seccions i detalls.

QUÈ CONTÉ UN AIXECAMENT PLANIMÈTRIC?
Memòria: Contindrà els paràmetres bàsics de l’aixecament planimètric; amb la indicació de la situació, l’emplaçament, les dades respecte al peticionari, els aparells utilitzats i una breu descripció del treball dut a terme.
Plànols: Plànol o els plànols necessaris per a la interpretació correcta del treball realitzat, amb indicació de les superfícies i les cotes necessàries.