ITE (inspección técnica de edificios)

La ITE és la inspecció tècnica d’edificis i neix amb la finalitat d’instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges per tal de verificar  el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles.

A QUI VA DIRIGIDA UNA ITE?
A propietaris/àries d’edificis d’habitatges (propietat vertical)
A la comunitat de propietaris/àries (propietat horitzontal)
No va dirigit a propietaris/tàries d’edificis unifamiliars ni tampoc a la propietat d’edificis declarats inicialment en ruïna per l’ens local competent.
Està obligada a encarregar la ITE la propietat dels edificis de més d’un habitatge i que:
Superin l’antiguitat establerta al programa d’inspeccions (per exemple els edificis anteriors a 1930 han de disposar de la inspecció abans de 2013).
Vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació o algun dels seus habitatges.
Determinin els programes o ordenances locals.
Declari l’Administració davant de causes justificades com ara situacions de risc, determinades deficiències o la ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.

ÉS OBLIGATÒRIA?
S’han de sotmetre a inspecció tècnica obligatòria:
Els edificis plurifamiliars d’habitatges en funció de la seva antiguitat.
Si ho determinen els programes o les ordenances locals.
Si l’edifici o els habitatges de l’edifici s’han d’acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.QUAN S’HA DE PASSAR UNA ITE?
Segons l’antiguitat de l’edifici, el termini màxim per passar la inspecció varia:
Anteriors a 1930: Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950: Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960: Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970: Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971: Fins el 31 de desembre de l’any en què l’edifici assoleixi els 45 anys d’antiguitat