Rehabilitació de les façanes d’un edifici catalogat al Gòtic, Barcelona

El projecte es desenvolupa en un edifici que data del 1800, tot i que podria tenir un origen anterior, situat a la cantonada del Carrer Mercaders i el Carrer de l'Oli.

Any: 2021
Constructora: CÒNIC estudi
Fotografies: Cristina Palomar

La façana va ser rehabilitada prèviament a l’any 2010. Durant aquelles obres es van aplicar revestiments de ciment pòrtland a la façana així com pintures plàstiques. Aquestes actuacions no donaven compliment a les intervencions establertes per la fitxa del catàleg de Ciutat Vella del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Per aquesta qüestió, l’any 2021 va ser necessari restituir l’estat original de les façanes de l’edifici i corregir les infraccions detectades.

Les obres van consistir a eliminar els revestiments de morter amb ciment pòrtland existents per intentar recuperar els estucs de morter de calç originals de l’edifici. Es va constatar que a les obres anteriors els estucs originals es van repicar totalment i per tant, es va haver d’aplicar un nou revestiment a base a morters de calç.

Es va realitzar una primera capa de revoc de morter de calç hidràulica natural NHL 3,5. Aquest és un material tradicional, higroscòpic, permeable al vapor d’aigua, molt transpirable amb una gran durabilitat i sostenible. Per a la capa d’acabat, es va aplicar un estuc de calç aèria pigmentada. Aquest estuc de calç també es molt transpirable, porós i permeable al vapor d’aigua, això evita l’acumulació d’humitat a l’interior dels espais, millora l’habitabilitat de l’edifici i les condicions de salubritat. A part purifica l’ambient, ja que absorbeix CO2 amb el fraguat.

Prèviament a l’inici de les obres de rehabilitació i restitució de les façanes, es va realitzar la Inspecció Tècnica de l’Edifici. Es van trobar patologies importants i algunes d’elles es van arranjar juntament amb l’execució de les obres; es van substituir diversos trams de baixants de fibrociment existents, i un tram del col·lector de l’edifici.